Background: Aldo Monteforte

Duo: Elisa Arciniegas

Duo and ensemble: Anastasia Gherbali

Individual: Anastasia Gherbali / Grégory Massat

Tour in Chile : Grégory Massat